Liefhebbers van oldtimers én youngtimers

Vrijwaringsverklaring HACC-evenementen

Versie: maart 2020

  1. Deelnemer beschikt over alle vereiste verzekeringen, waaronder die tegen wettelijke aansprakelijkheid;
  2. Deelnemer en medebestuurders zijn in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het te besturen deelnemende voertuig;
  3. Deelnemer rijdt op eigen risico en houdt zich aan de op de openbare weg geldende wetgeving.;
  4. Deelnemer garandeert dat de auto, waarmee wordt deelgenomen, in een voldoende goede technische conditie verkeert voor een in beginsel probleemloze deelname aan de rit.
  5. Deelnemer verklaart HACC op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, hoe dan ook ontstaan, en door wie dan ook veroorzaakt, toegebracht aan ondergetekende dan wel aan zijn auto, mede-inzittenden van zijn auto daar onder begrepen, of voor schade die ondergetekende toebrengt aan derden;
  6. Deelnemer vrijwaart HACC zonder enig voorbehoud van alle kosten en schaden welke kunnen voortvloeien uit of samenhangen met aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit gedragingen van ondergetekende, van welke aard ook, verband houdend met deelname aan het event, tocht of rally.
  7. Deelnemer en medebestuurders gaan akkoord met het feit dat zonder discussie opvolging gegeven zal worden aan verkeersaanwijzingen gegeven door HACC-bestuursleden, organisatoren en verkeersregelaars